BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                                 1                                                           1           1   1         00
01 7                 1 1   1             1                 1                                 1                 1           01
02 12           1 1       1 1     1                     1                                           2   1   1   1     1     02
03 13               1   1       1       1               1                   1 1                         2     1 1 1   1     03
04 12 1         1                     3                 1   2 1                                 1           2               04
05 12               1 1               1             2     2             1     1                 1   2                       05
06 12   1   1             1       1               1                   1             1               1   1 1       1       1 06
07 16       1   1           3     1       2                       1             1 1         1             1 1 1         1   07
08 15                         1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1                   1     1 08
09 7   1                   1                                                 1   1           1             1     1         09
10 11 1         1   1                 1 1       1                                     1 1                     1     2       10
11 11                       1 1 1 1                               1   1                       1         1             1   2 11
12 13                                     1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1       12
13 6       1                               1                         1   1 1           1                                   13
14 13             1 1       1                                 1 1     1             1         2     1   1     1           1 14
15 15               1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1                   1       1 15
16 14                 1               2   1   1   1                 1               1 1         1             2   1       1 16
17 7             1             1   1                     1 1               1                   1                           17
18 10     1   1 1   1                   1                       2 1               1                           1             18
19 5   1         1   1         1                   1                                                                       19
20 7             1                         1                         1     1           1 1 1                               20
21 13         2     1     1     1                         1           2 1     1           1                           1 1   21
22 12   1   1       1               1 1         1             1       1             1   1             1             1       22
23 13 1 1                       1     1                   2                       1     1   1 2       1               1     23
24 3                                                                       1                             1             1   24
25 9 1                   1       2                       1                 1                 2                           1 25
26 16       1       1             1               1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1   26
27 10         1   1         1   1                   1         1           1                           1   1       1         27
28 11           1             1             1 1           1         1   1                 1     1 1               1         28
29 6                                       2         1                   1     1                                         1 29
30 6         1                                     1                 1 1             1                       1             30
31 10               2           1       1     1   1                                             1     1     1         1     31
32 12   1 1   1               1     1         1     1                             1             1 1   1   1                 32
33 10 1     1                 1     1                         2           1   1                                   1     1   33
34 5               1                                                   1                         1   2                     34
35 15       1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         1             1         2 35
36 10 1                         1     1               1           1   2             1             1                 1       36
37 18       1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1           37
38 13           1                       2         1           1 2       1 1                     1   1 1   1                 38
39 10     1                       1 1         1         1   1               1   1 1                   1                     39
40 11   3 1     1     1                                                         1     1                 1       2           40
41 9 1                                   1     1 1   1             1                         1   1               1         41
42 11 1                       1 2 1       1           1                             1 1         1                   1       42
43 15           1 1                 2   1             1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1     43
44 14                         2                         1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1       44
45 14                   1       1           1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1           45
46 11     2   1 1       1               1                     2 2                             1                             46
47 8 1     1                             2       1 1   1                                                       1           47
48 2                                                                                         1                           1 48
49 11     1           1   2               1                     1     1                 1 1                       1 1       49
50 12                 1 2 1                     1             1   1             1               1         1 1 1             50
51 11       1   1         1                   1           1       1                       1                       2 1 1     51
52 10         1           1                               1           1 1   1   1           1           1               1   52
53 12   1           1           1         1       1     2                           1 1   1             1             1     53
54 6                   1                   1 1                               1       1                   1                 54
55 11       1     1       1           1         2 1         1                     1     1             1                     55
56 8 1     1                                       1 1               1   1                                       1 1       56
57 8                           1 1     1                   1               1   1         1                         1       57
58 11                 1   1     1                     2                           1         1       1               1     2 58
59 7         1 1                                 1         1           1                                   1         1     59
60 11     1             1 2                               1                             1 1       2     1 1                 60
61 8           1                                   2       1     1           1 1           1                               61
62 4     1                                                   1         1                               1                   62
63 13   1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1                 1               63
64 13             1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     1   1     1               64
65 20     2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1                 1   1                   65
66 11   1 1         1   1     1         1                                 1         1                 1       2             66
67 14 1                                 1 1 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1 67
68 5             1                               1               1                                               2         68
69 9   1                   1     1             1     1           1 1     1                   1                             69
70 11     1       2                 1         1     1     1   1 1                                 1                     1   70
71 7               1 1   1   1 1                                                         1                           1     71
72 8                               1                               2               1       1               1       1   1   72
73 13 1         1         1 1         1   1                             1         1 1                             1   1 2   73
74 6       1               1                       1                     1 1   1                                           74
75 19 1   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                   75
76 13     1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1             1                         76
77 7       1     1                                   1           1                                     1               2   77
78 21 2   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1   78
79 13         1 1                 1   1   1                   1 1               1             1     1   1 1     1           79
80 12         1             1                           1       1 1                 1   2           1 1                 1 1 80
81 11 1                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 1                               81
82 11                 1       1                 1     1     2           1 1           1             1     1                 82
83 6               1                     1                 1     1         1                                         1     83
84 11 2       1               1                               1 1       1     1       1 1   1                               84
85 9   1 1                 1 1                                           1 1               1     1                       1 85
86 18         1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 86
87 17       1 1     1               1       1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1   87
88 9             1                     1         2               1           1                     1 1         1           88
89 10                         1     1                                     1       1   1 1     1                 2     1     89
90 14                       1 1   1 1                     3         1       1             1     2               1       1   90
91 9         1             1     1           1 1                   1 1                           1         1               91
92 9                 1                     1 1                                       1   1                   1 1   1 1     92
93 6                 1                                 1                     1             1 1           1                 93
94 10   1   1   1       1   1                   1                         1       1                   1     1               94
95 12   2             1                                               1   2         1 1         1 1       1 1               95
96 11     1       1                                   2 2   1             1             1 1                   1             96
97 5   1                                         1         1                                             1           1     97
98 10                   2           1 1 2   1 1                                   1   1                                     98
99 10                                   1 1   1         2               1 1                         1   1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
Ngày
/
Tháng